WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziałów szpitalnych oraz wyposażenia 6 stanowisk laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.11.28


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 28.11.2013r.


2013.12.02


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.12.23


odpowiedzi


2014.01.21


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych