WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.11.27


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.11.29


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -pdf
Specyfikacja Istotnych Warunkó Zamówienia - word
Załacznik nr - excell


2013.12.24


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


2013.12.31


Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ


2014.01.23


Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe
zgodnie z dyspozycją art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych