WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 Euro na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.11.15


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 15.11.2013r.


2013.11.18


zmiana ogłoszenia z dnia 18.11.2013 r.


2013.11.19


Specyfikacja istonych warunków zamówienia.


2013.12.02


Zmiana SIWz + zmieniony Zał. nr 2 do SIWZ


2013.12.20


Zmiana ogłoszenia 2
Odpowiedzi na pytania + zmieniony Zał. nr 2 do SIWZ z dnia 20.12.2013


2014.04.01


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust.1 ustawy PZP w zakresie pakietów 1,2,4,5,8,9,10,11,12,13,15,16
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu 6,14,17 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


2014.04.22


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust.1 ustawy PZP w zakresie pakietów 3,7,18


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych