WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: stołu operacyjnego – 2 sztuki,
lampa bezcieniowa LED z kamerą TV i monitorem – 1 sztuka, lampa operacyjna LED – 1 sztuka
w ramach realizacji projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jak kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.10.03


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.10.10


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.10.17


Zmiana SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenie


2013.11.13


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenie


2013.12.05


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych