WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.09.27


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 27.09.2013r.


2013.10.01


Zmiana ogłoszenia z dnia 01.10.2013 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.10.30


Odpowiedzi na pytania


2013.11.08


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust.1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych