WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.09.26


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.09.30


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -word
Załącznik nr 2 - excell


2013.10.23


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i zmiana SIWZ
Załacznik nr 2 cd - word


2013.10.31


Odpowiedzi na pytania
polityka bezpieczeństwa


2013.11.26


Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w zakresie PAKIETÓW NR 1,3,4,5,6,7,10,12,16,21
zgodnie z dyspozycją art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w zakresie PAKIETÓW NR 17 i 24
zgodnie z dyspozycją art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp


  2013.12.20


  Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w zakresie PAKIETU NR 18
  zgodnie z dyspozycją art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
  Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w zakresie PAKIETU nr 11
  zgodnie z dyspozycją art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych