WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych: Modernizacja infrastruktury cieplnej i elektrycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.09.04


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 04.09.2013r.


2013.09.05


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja Projektowa


2013.09.20


ogloszenie Unia - Zmiana
Zmiana SIWZ
Przedmiary sanitarno-budowlane - Zmiana


2013.10.02


odpowiedzi + zmiana SIWZ
Przedmiary ukladu kogeneracyjnego - Zmiana
Przedmiary sanitarno-budowlane - Zmiana


2013.10.03


odpowiedzi


2013.11.06


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych