WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.09.03


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 03.09.2013r.


2013.09.05


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2013.09.23


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2013.09.26


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Zmodyfikowany załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2013.09.30


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2013.10.03


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania


2013.10.24


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2013.10.30


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ 02
Załącznik nr 2 zmiana - wersja edytowalna
Załącznik nr 2A - wersja edytowalna


2014.03.04


Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie pakietu nr 4.


2014.03.05


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 159 zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


2014.03.06


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietów:
- 8, 45, 110, 147, 155, 162, 200, 214, 215 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1,
- 20, 22, 24, 27, 28, 35, 52, 53, 56, 61, 63, 69, 72, 74, 85, 87, 124, 125, 126, 139, 176, 177, 187, 189, 194, 203, 206 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
- 25, 29, 130 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5
- 33 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6


2014.03.10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 90 zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


2014.03.12


Zamawiający informuje o powrocie do czynności oceny ofert w zakresie pakietu nr 2.


  2014.03.12


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 2 zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


  2014.03.17


  Zamawiający informuje o powrocie do czynności oceny ofert w zakresie pakietu nr 208 i 216.


   2014.03.18


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 208 i 216 zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


   Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
   w ramach postępowań przetargowych