WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej terapii i Anestezjologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.07.26


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 26.07.2013r


2013.07.31


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2013.09.09


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Załącznik nr 2cd - wersja edytowalna


2013.09.19


Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietów 5,6 i 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


    2013.11.14


    Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1
    Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 w zakresie pakietu nr 9


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych