WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.07.03


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 03.07.2013r.


2013.07.05


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2013.07.25


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 po zmianie - wersja edytowalna


2013.08.12


Odpowiedzi na pytania


2013.08.13


SIWZ - wersja edytowalna


2013.08.14


Sprostowanie


2013.08.19


Ogłoszenie zmiana terminu
Modyfikacja SIWZ


2013.08.21


Ogłoszenie modyfikacaj SIWZ
Modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 8 - wersja edytowalna


2013.09.10


Ogłoszenie modyfikacaj SIWZ
Modyfikacja SIWZ


2014.01.28


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu 4, 9, 25, 70 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1, w zakresie pakietów 5, 11, 13, 24 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4


2014.02.05


Informacja o powrocie do czynności oceny ofert w zakresie pakietów 26, 30, 58
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu 26, 30, 58 art. 93 ust. 1 pkt 4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych