WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej
i Rehabilitacji Oddechowej w ramach realizacji programu zdrowotnego „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie
i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Zakup specjalistycznej aparatury”
dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.06.27


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 27.06.2013r.


2013.07.02


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.07.30


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana do SIWZ


2013.08.01


Zmiana do SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2013.08.21


Odpowiedzi na pytania


2013.09.24


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych