WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO
na dostawę implantów ortopedycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.06.06


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.06.11


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.06.28


odpowiedzi na pytania


2013.07.04


odpowiedzi na pytania


2013.07.16


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiana SIWZ


2013.07.31


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1 - W ZAKRESIE pAKIETÓW NR 1, 2, 3, 4, 5


2013.09.12


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1 - W ZAKRESIE pAKIETU NR 6


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych