WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę wyposażenia Wojewódzkiej
Przychodni Onkologicznej – Pracowni Endoskopowej w ramach projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego”
dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.05.23


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.05.29


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.07.01


Zmiana SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2013.07.18


Zmiana SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2013.07.30


Zmiana SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2013.08.20


Zmiana SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2013.08.29


Zmiana SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2013.09.17


Zmiana SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2013.09.18


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2013.10.10


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2013.11.13


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1
- W ZAKRESIE PAKIETU NR 2


2013.11.20


Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w zakresie PAKIETU NR 3
zgodnie z dyspozycją art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.


  2014.01.15


  Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w zakresie PAKIETU NR 1
  zgodnie z dyspozycją art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.


   Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
   w ramach postępowań przetargowych