WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych (import docelowy) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.05.21


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 21.05.2013r.


2013.05.24


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załączniki - word

załącznik nr 2 -excel


2013.06.24


modyfikacja SIWZ
odpowiedzi na pytania
zmiana ogłoszenia


2013.07.11


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych


2013.07.11


Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych