WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
A.„Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w WSS im. M. Kopernika w Łodzi – Etap II”
B.„Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w WSS im. M. Kopernika w Łodzi – Etap II”


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.04.29


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 29.04.2013r.


2013.05.02


Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia.


2013.05.14


Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2013.05.31


Odpowiedzi na pytania


2013.08.02


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych