WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 200 000 EURO na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.04.24


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 24.04.2013r.


2013.04.26


Specyfikacja Istotnych Warunkó Zamówienia - pdf
Specyfikacja Istotnych Warunkó Zamówienia - word


2013.06.03


Zmiana ogłoszenia
zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 17.06.2013r.


2013.06.07


Odpowiedzi na pytania


2013.06.21


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych