WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.04.02


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 02.04.2013r.


2013.04.04


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


2013.04.04


SIWZ - wersja edytowalna


2013.04.29


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Zmodyfikowany załącznik nr 2 - wersja edytowalna
Uwaga!!! Termin składania ofert został przesunięty na 23.05.2013r.


2013.04.29


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Uwaga!!! Termin składania ofert został przesunięty na 29.05.2013r.


2013.05.24


Modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 2A - wersja edytowalna
Uwaga!!! Termin składania ofert został przesunięty na 29.05.2013r.


2013.07.25


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr: 1, 9, 11, 16, 17, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 43 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych