WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy protez głosowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.03.29


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.04.03


Specyfikacja Istonych Warunków zamówienia
Specyfikacja Istonych Warunków zamówienia - word
Załącznik nr 2 - excell


2013.04.16


Zmiana Specyfikacji Istonych Warunków zamówienia
Załącznik nr 2 -po zmianie


2013.04.24


Zmiana Specyfikacji Istonych Warunków zamówienia
Załącznik nr 4 -po zmianie


2013.05.07


Zmiana ogłoszenia


2013.05.28


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych