WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy stołów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.03.26


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 26.03.2013r.


2013.03.27


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


2013.04.16


21 modyfikacja SIWZ
21 ogloszenie - Zmiana


2013.04.26


21 odpowiedzi + modyfikacja SIWZ


2013.07.02


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych