WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 200 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki, Pracowni Badania Szpiku, sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Apteki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.02.19


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.02.25


Zmiana ogłoszenia, SIWZ + Załączniki 1-9


2013.03.05


Zmiana ogłoszenia2, zmiana SIWZ i Załącznika nr 2 i 6 do SIWZ


2013.03.27


Zmiana ogłoszenia3, zmiana SIWZ i Załącznika nr 2 i 6 do SIWZ, odpowiedzi na pytania


2013.07.05


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu 2,4,7,16,18 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych