WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na usługę pogwarancyjnej obsługi serwisowej aparatu naczyniowego Integris Allura FD 20 o numerze seryjnym 1688 wraz z systemem hemodynamiki, Inturis DICOM recorder i ze strzykawką automatyczną do kontrastu o numerze seryjnym 105714 dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.02.18


Ogłoszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 18.02.2013r.


2013.02.21


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


2013.03.12


odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ


2013.04.15


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych