WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09






Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę RTG system cyfrowy (RTG ze skanerem – 1 szt., RTG bez skanera 1 szt.) dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.



Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.02.18


Ogłoszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 18.02.2013r.Ogłoszenie obublikowano w dniu 23.02.2013r. pod numerem 2013/S 039-061949


2013.02.25


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


2013.03.28


Zmiana ogłoszenia


2013.03.28


Zmiana SIWZ


2013.04.05


Zmiana ogłoszenia


2013.04.05


Zmiana SIWZ


2013.04.10


Zmiana ogłoszenia


2013.04.10


Zmiana SIWZ


2013.04.15


Zmiana ogłoszenia


2013.04.15


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ


2013.04.22


Zmiana ogłoszenia


2013.04.22


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2013.07.15


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych