WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.02.12


Ogłoszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 12.02.2013r.


2013.02.15


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 - do edycji


2013.03.19


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania, modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 2 - ZMIENIONY

UWAGA: Zamawiający przesunął termin składania ofert na 11.04.2013r. godz. 10.00


2013.06.27


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - pakiet nr 13


2013.07.05


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych


2013.07.05


Zamawiający unieważnia postępowanie:
- w zakresie pakietó nr 5, 11 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- w zakresie pakietu nr 16 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych