WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego (implanty do leczenia operacyjnego urazów układu kostnego, system do pomiaru cisnienia śródpowięziowego) dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.01.23


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.01.28


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.03.21


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych