WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.01.15


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.01.18


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 - excel


2013.02.01


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 2 - po zmianach


2013.02.19


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Uwaga!!! Termin składania ofert został przesunięty na 11.03.2013 r.


2013.03.01


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Uwaga!!! Termin składania ofert został przesunięty na 15.03.2013 r.


2013.03.06


Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


2013.03.08


Odpowiedzi na pytania


2013.03.13


zmiana SIWZ-poprawienie omyłki pisarskiej


2013.06.13


Rozstrzygnięcie w zakresie pakietu nr 13 na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


2013.06.13


Zamawiający unieważnia postępowanie:
- w zakresie pakietu nr 35 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


    2013.07.12


    Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych