WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.01.10


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.01.15


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.01.15


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-wersja word


2013.01.15


Załącznik nr 2 - excell


2013.02.19


Zmiana ogłoszenia w TED
Zmiana SIWZ
UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 12.03.2012r. DO GODZ. 10:00


2013.03.04


Odpowiedzi na pytania


2013.03.11


Zmiana ogłoszenia w TED
Zmiana SIWZ
Załacznik nr 2 - po zmianie
UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 03.04.2012r. DO GODZ. 10:00


2013.04.16


Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania unieważnia następujące pakiety: 5, 13 i 14
Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp


  2013.05.07


  Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - dotyczy pakietów nr 1,3,11 i 12


  2013.05.28


  Powrót do etapu oceny ofert - pakiet nr 12
  Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
  Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania unieważnia pakiet nr 8
  Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych