WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2012.12.14


Ogłoszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 14.12.2012r.


2012.12.21


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


2012.12.21


Zmiana ogłoszenia


2012.12.21


Zmiana SIWZ


2013.01.15


Zmiana ogłoszenia


2013.01.15


Zmiana SIWZ


2013.01.15


Zmieniony załącznik nr 2 – do edycji


2013.02.01


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Uwaga!!! Termin składania ofert został przesunięty na 08.02.2013r.


2013.03.20


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych


2013.03.20


Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie pakietów nr 3, 4, 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie pakietu nr 7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych