WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy następujących urządzeń: inhalator 2szt., kardiograf 1 szt., negatoskop 4szt., zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami inkubacyjnymi i dwoma laryngoskopami 1 szt., zestaw do masażu limfatycznego: kończyna górna (1 szt.), kończyna dolna (1 szt.), wirówka do graftów 1 szt., wirówka laboratoryjna 1 szt., loża laminarna 1 szt. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2012.12.14


Ogłoszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 14.12.2012r.


2012.12.19


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


2013.01.24


Zmiana ogłoszenia


2013.01.24


Zmiana SIWZ


2013.02.04


Zmiana ogłoszenia


2013.02.04


Zmiana SIWZ


2013.02.11


Zmiana ogłoszenia


2013.02.11


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2013.02.12


Odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ


2013.06.13


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych


2013.06.13


Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie pakietów nr 1,4,5,8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych