WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów leczniczych niezarejestrowanych w Polsce (import docelowy) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2012.11.29


Ogłoszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 29.11.2012r.


2012.12.03


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 - do edycji


2013.01.15


Zmiana ogłoszenia
zmiana siwz
Załącznik nr 2 - modyfikacja
Uwaga!!! Termin składania ofert został przesunięty na 07.02.2013 r.


2013.02.11


Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych