WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2012.10.17


Ogłoszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 17.10.2012r.


2012.10.22


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 - do edycji


2012.10.31


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 2 - po zmianach


2012.11.07


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 2 - po zmianach
Uwaga!!! Termin składania ofert został przesunięty na 30.11.2012r.


2012.11.15


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 2 - po zmianach
Uwaga!!! Termin składania ofert został przesunięty na 10.12.2012r.


2012.11.29


Odpowiedzi na pytania


2012.12.06


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Uwaga!!! Termin składania ofert został przesunięty na 11.12.2012r.


2012.12.07


Zmiana SIWZ - wzór umowy


2013.01.17


POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W ZAKRESIE PAKIETÓW NR 4,11,15,17,20,21,22,23,24,25,28,30,30,31,32,34 NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.T. 1 PKT. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.


  2013.01.31


  Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - pakiet nr 27.


  2013.03.08


  Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietów nr 10 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamwień publicznych


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych