WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy materiałow opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2012.10.05


Ogłoszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 05.10.2012r.


2012.10.10


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


2012.10.31


ZAŁĄCZNIK NR 2 - do edycji


2012.11.07


Odpowiedzi na pytania
Załączniki wersja word


2013.04.11


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


2013.04.11


Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietów nr 4 i 16 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamwień publicznych


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych