WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2012.11.23


Ogłoszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 07.09.2012r.


2012.09.12


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 - do edycji


2012.10.02


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2012.10.12


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2012.10.23


Odpowiedzi na pytania


2012.10.26


załącznik nr 2 - do edycji


2012.10.31


sprostowanie do odpowiedzi


2012.11.06


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2012.11.13


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2012.12.05


Załącznik nr 2 po zmianach - do edycji


2012.12.06


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2012.12.07


Zmiana SIWZ - wzór umowy


2013.01.11


POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W ZAKRESIE PAKIETU NR 2, 8, 9, 10, 23, 29, 49, 51 NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.


  2013.01.25


  Zamawiający informuje, iż powraca do czynności badania ofert w zakresie pakietów 2, 8, 9, 10, 23, 29, 49, 51.


  2013.02.14


  POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W ZAKRESIE PAKIETU NR 2, 8, 9, 10, 13, 26, 32, 50, 51 NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.


   2013.02.20


   Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


   2013.03.08


   POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W ZAKRESIE PAKIETU NR 22 NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT. 6 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych