WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2012.08.30


Ogłoszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 30.08.2012r.


2012.09.04


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 - do edycji


2012.10.09


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Uwaga!!! Termin składania ofert został przesunięty na 18.10.2012r.


2012.10.15


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ (zmieniony) - Excel
Uwaga!!! Termin składania ofert został przesunięty na 07.11.2012r.


2012.11.05


Uwaga!!! Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu składania ofert. Informacja w tym zakresie ukaże się dn. 06.11.2012 r.


  2012.11.06


  Zmiana ogłoszenia
  Zmiana SIWZ
  załącznik nr 2 - do edycji
  Uwaga!!! Termin składania ofert został przesunięty na 29.11.2012r.


  2013.02.19


  Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 5, 16 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamwień publicznych


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych