WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2012.07.12


Ogłoszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 12.07.2012r.


2012.07.19


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


2012.08.14


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Uwaga!!! Termin składania ofert został przesunięty na 31.08.2012r.


2012.08.22


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 - zmodyfikowany
Załączniki wersja word
Uwaga!!! Termin składania ofert został przesunięty na 14.09.2012r.


2013.03.11


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietów nr 114, 115. 119, 185, 1720, 41, 98, 160, 221, 172,203, 74-75 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamwień publicznych


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych