WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Oddziałów Szpitalnych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.08.16


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 14.08.2019 r.


2019.08.19


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania:261f46a9-3f29-42eb-8de4-74cf16310a5d
Klucz publiczny


2019.09.09


Odpowiedzi na pytania


2019.09.20


Informacja z otwarcia ofert


2019.11.07


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet nr 1-6


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych