WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.08.16


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 14.08.2019,


2019.08.19


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: 0444152e-e4b5-4552-893e-7c931beee9e9
Klucz publiczny


2019.09.17


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2019.09.19


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi
Załaczni w wersji edytowalnej


2019.09.27


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2019.10.10


Informacja z otwarcia ofert


2020.02.28


Rozstrzygnięcie pakietów nr 1,3-5,7-10,13-18
Uniewaznienie pakietów nr 2,11,12


2020.03.11


Uniewaznienie pakietu nr 6


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych