WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro pn. „Realizacja prac budowlano-instalacyjnych pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego, pomieszczeń Pracowni RTG z fluoroskopią oraz pomieszczenia Densytometrii” dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.08.12


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 09.08.2019 r. opublikowane w dniu 14.08.2019 r.


2019.08.14


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania:f2a13f54-caa3-4996-864a-3ab02da5a2ae
Klucz publiczny


2019.09.09


Odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ


2019.09.16


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu


2019.09.23


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ


2019.10.03


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2019.12.24


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych