WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - RADIOFARMACEUTYKI dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.08.05


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 01.08.2019 r.


2019.08.06


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania: 8093a96c-23c0-43dc-83be-8eae57eda11e
Klucz publiczny


2019.08.29


odpowiedzi i Zmiana SIWZ
Zalacznik nr 1 po zmianach
Zmiana ogloszenia


2019.10.01


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych