WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.08.05


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 01.08.2019r.


2019.08.06


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania:9e10b4c0-aa68-45a8-92dd-90d44b1a1d12
Klucz publiczny 9e10b4c0-aa68-45a8-92dd-90d44b1a1d12


2019.08.13


Odpowiedzi na pytania


20.08.2019r


Informacja z otwarcia ofert


2019.09.16


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych