WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.07.19


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 17.07.2019r.


2019.07.22


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania:e571a26c-027c-4052-bb72-c366dd3a0cb9
Klucz publiczny


22.08.2019r


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


26.08.2019r


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i modyfikacja SIWZ


27.08.2019r


Sprostowanie do odpowiedzi


12.09.2019r


Informacja z otwarcia ofert


2019.10.30


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu 1 oraz 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych