WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.08.08


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 06.08.2019r.


2019.08.09


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania:782495a7-fa9e-476e-9908-fbd928f0447f
Klucz Publiczny


2019.08.30


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i zmiana SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie Pakietu 6


2019.09.16


Zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu


2019.09.19


Zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu


2019.09.23


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2019.10.14


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych