WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.07.08


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 05.07.2019r.


2019.07.10


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania:92cea6b2-0df1-4ace-b5de-fca3f9ef2728
Klucz publiczny


2019.07.23


Odpowiedzi na pytania


2019.07.26


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2019.08.09


Ogloszenie o zmianie ogloszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2019.08.19


Informacja z otwarcia ofert


2019.10.03


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofety (pakiety nr 1-5, 7 i 8)
oraz unieważnieniu postępowania (pakiet nr 6)


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych