WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego wraz z dzierżawą urządzenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.07.08


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 05.07.2019r.


2019.07.09


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: b3bcd28a-92db-4ce2-872d-e0b93a3f98e6
Klucz publiczny


2019.07.29


Zmiana SIWZ
Zalacznik nr 2 po zmianach
Zmiana ogloszenia


2019.08.02


odpowiedzi


2019.08.21


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2019.08.30


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych