WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na świadczenie usługi prania i serwisu bieliźniarskiego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.07.05


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 03.07.2019r.


2019.07.08


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania:874d7c00-2507-4dad-bfe9-9eb477159f4c
Klucz publiczny


2019.07.10


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 6 do SIWZ


2019.07.12


Zmiana ogłoszenia2
Zmiana 2 SIWZ
Zmienione Załączniki nr 1 i 5 do SIWZ


2019.07.17


Zmiana ogłoszenia3
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ


2019.07.19


Sprostowanie do odpowiedzi na pytania z dnia 17.07.2019 r.


2019.07.22


Sprostowanie do odpowiedzi na pytania z dnia 17.07.2019 r. cz. II


2019.07.24


Sprostowanie do odpowiedzi na pytania z dnia 17.07.2019 r. cz. III


2019.08.02


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2019.08.30


Informacja o wyniku postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych