WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę tomografu komputerowego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.07.01


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 27.06.2019 r.


2019.07.02


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: 8156c2fc-2e2f-4eb1-94b1-e942bc90928e
Klucz publiczny


2019.07.22


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Ogłoszenie zmian


2019.08.06


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie zmian


2019.08.20


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie zmian


2019.08.26


Informacja z otwarcia


2019.11.22


Informacja o unieważnieniu postępowania


2019.12.03


Zawiadomienie o złożeniu odwołania


2020.01.29


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych