WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.07.01


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 27.06.2019r.
Zmiana ogłoszenia


2019.07.02


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania: bf2087cc-98e1-44b6-8ebc-ded10f01a518
Klucz publiczny


2019.07.12


Odpowiedzi na pytania


2019.07.19


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2019.08.05


Informacja z otwarcia ofert


2019.09.12


Informacja o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 1
Informacja o unieważnieniu Pakietu 6 i 10 na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp


2019.11.28


Informacja o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 2


2019.12.23


Informacja o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 3,4,5,7,8,9


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych