WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wyciągu chemicznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.06.24


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 21.06.2019 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówuienia
Identyfikator postępowania: a22b098f-570c-41c9-80c0-105088f427a1
Klucz publiczny


2019.07.02


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ


2019.07.03


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ


2019.07.10


Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.07.2019 r.


2019.07.12


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych