WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M.Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” – dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.06.17


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 14.06.2019 r.


2019.06.19


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: 18daa039-bb6a-441d-80c8-6b8ac5587cd7
Klucz publiczny


2019.07.03


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2019.07.11


Odpowiedzi na pytania


2019.07.23


Informacja z otwarcia ofert


2019.09.10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pakiety nr: 1-3)


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych