WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Rehabilitacji Onkologicznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.06.13


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 12.06.2019 r.
Zmiana ogłoszenia z dnia 13.06.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówuienia
Identyfikator postępowania: e3c4fdc5-79ee-4cd2-934d-dd7a60febd2c
Klucz publiczny


2019.06.28


Zmiana ogloszenia z dnia 28.06.2019
Odpowiedzi na pytania
Zmieniony załącznik nr 3 do sIWZ


2019.07.16


Zmiana ogloszenia z dnia 16.07.2019
Zmiana treści SIWZ


2019.07.19


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ


2019.07.19


Zmiana treści SIWZ


2019.07.30


Zmiana ogloszenia z dnia 30.07.2019 r.
Zmiana treści SIWZ


2019.08.08


Informacja z otwarcia ofert


2020.01.10


Informacja o unieważnieniu postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych