WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.06.10


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 06.06.2019r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówuienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania:e4e25358-212a-485f-bace-17c04ad1c453
Klucz publiczny


2019.07.04


Odpowiedzi na pytania


2019.07.05


Sprostowanie do odpowiedzi na pytania


2019.07.10


Odpowiedzi na pytania II


2019.07.12


Informacja z otwarcia ofert


2019.11.22


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 1-3,7,9-11,13-15
Unieważnienie postępowania w zakresie pakietów nr 6 oraz 12


2019.11.28


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 5


2020.01.14


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 4 i 8


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych